Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Bùi Ngọc Tú

Thạc Sĩ Bùi Ngọc Tú

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Nơi sinh: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ