Giới thiệu

Giới thiệu

Cơ sở Hà Nam là đơn vị trực thuộc trường Đại học Thương mại, hiện đang trong quá trình thưc hiện các thủ tục để lên phân hiệu của Trường Đại học Thương mại.

Địa chỉ trụ sở:  Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

 

Các phòng chức năng trực thuộc:

1. Phòng Quản lý đào tạo -  Khảo thí - Công tác sinh viên.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp -  Kế toán - Quản trị.

 

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Cơ sở Hà Nam, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc điều hành hoạt động của nhà Trường tại Cơ sở Hà Nam theo nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất với Hiệu trưởng những quan điểm, chủ trương và giải pháp về phát triển Nhà Trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác và các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;

- Đề xuất với Hiệu trưởng những quan điểm, giải pháp về công tác nhân sự thuộc đơn vị.

- Phối hợp công tác và thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị trong Trường.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong đơn vị.

- Quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của Nhà trường theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác của đơn vị theo quy định của Nhà trường.

-  Chuẩn bị các quyết định, văn bản hành chính về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trình Hiệu trưởng.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Ngoài các nhiệm vụ trên, cơ sở Hà Nam còn có một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo theo phân cấp của Trường;

- Thực hiện cơ chế phối hợp với các đơn vị chức năng của Nhà trường và các đơn vị thuộc Cơ sở Hà Nam.

- Tổ chức quản lý, sử dụng viên chức và người lao động tại Cơ sở Hà Nam;

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin thư viện tổ chức hệ thống học liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập tại Cơ sở Hà Nam.

- Thực hiện việc bố trí phòng ở, quản lý người ở và khách ra vào khu nội trú tại Cơ sở Hà Nam.

- Phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương để giải quyết các công việc tại Cơ sở Hà Nam theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ truyền thông, đối ngoại tại cơ sở Hà Nam.

- Thực hiện quản lý tài sản, tài chính tại Cơ sở Hà Nam theo phân cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Cơ cấu tổ chức

1. Chuyên môn

Tổng số viên chức: 24

- Giám đốc, phó giám đốc

- Phòng Quản lý đào tạo -  Khảo thí - Công tác sinh viên.

- Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp -  Kế toán - Quản trị.

- Viên chức thuộc đơn vị. 

2. Đảng, đoàn thể

- Chi bộ phòng Quản lý đào tạo -  Khảo thí - Công tác sinh viên.

- Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp -  Kế toán - Quản trị.

- Công đoàn cơ sở.

 

 

 

Xem thêm