Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Sơ cấp Đinh Đức An

Sơ cấp Đinh Đức An

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: NV

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Sơ cấp