Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Đinh Thị Thu Hương

Thạc Sĩ Đinh Thị Thu Hương

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Ngày sinh: 18/12/1979

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ