Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Đại Học Đỗ Minh Thọ

Đại Học Đỗ Minh Thọ

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Địa chỉ nhà riêng: Nam Định

Trình độ chuyên môn: Đại Học