Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Cao Đẳng Lê Thị Ngọc Hà

Cao Đẳng Lê Thị Ngọc Hà

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Cán sự

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng