Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Ngô Thị Quyên

Thạc Sĩ Ngô Thị Quyên

Chức vụ: Phó phòng

Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ