Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
CĐ nghề Nguyễn Văn Quỳnh

CĐ nghề Nguyễn Văn Quỳnh

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: NVLX

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: CĐ nghề