Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sĩ Trần Ngọc Tú

Thạc sĩ Trần Ngọc Tú

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên

Nơi sinh: Hà Nam

Địa chỉ email: tu.tn1@tmu.edu.vn

Địa chỉ nhà riêng: Minh Khai

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ