Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc Sĩ Trần Thị Thanh Hương

Thạc Sĩ Trần Thị Thanh Hương

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên Viên

Địa chỉ nhà riêng: Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ