Thời Khoá Biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC QPAN TẠI HÀ NAM (update 14/03)

02/02/2023

THỜI KHÓA BIỂU HỌC QPAN CỦA SINH VIÊN K58 TẠI HÀ NAM

 

Chi tiết (update tới ngày từ ngày 14/03): Tại đây

Ghi chú:

  • QP là học quốc phòng anh ninh
  • TM là học theo thời khoá biểu của Trường