Cơ cấu tổ chức:

 

1. Chuyên môn

 

  • Tổ chức bộ máy: Mô hình tổ chức bộ máy theo ba cấp: Cơ sở Hà Nam – Phòng chức năng – Tổ công tác.        
  • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Cơ sở Hà Nam gồm (tổng số viên chức 24): 

- Giám đốc,  Phó giám đốc

- Phòng Quản lý đào tạo -  Khảo thí - Công tác sinh viên.

- Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp -  Kế toán - Quản trị.

- Viên chức thuộc đơn vị:

 

 

 2. Đảng, đoàn thể

- Chi bộ phòng Quản lý đào tạo -  Khảo thí - Công tác sinh viên.

- Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp -  Kế toán - Quản trị.

- Công đoàn cơ sở.

Xem thêm