Thông báo

LICH THI CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (LỊCH CHUẨN)

20/04/2023

LICH THI CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH SINH VIÊN K58 HỌC TẠI  CƠ SỞ HÀ NAM