Giới thiệu

Cơ sở Hà Nam là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thương mại, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc điều hành hoạt động của Cơ sở Hà Nam theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao. Xem tất cả
Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký ngay

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Cơ sở Hà Nam Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: 0818988186 - 0915612599 Email: hana@tmu.edu.vn